ULTRA
?

Vinha WA ()

Tikkurila
, /28-10 ²/
, /1.2 /
.
0,9/2,7/9
, . . . , .